Yahoo SMS

Online không ngừng nghỉ!

Dễ dàng đăng nhập tài khoảnYahoo! Messenger qua điện thoại bất kỳ khi nào, bất kỳ đâu để chat với bạn bèhoặc người thân

 

Hướng dẫn sử dụng

 

 

Dịch vụ

Gửi tin nhắn đến 8269

Ví dụ

Đăng nhập

in <Yahoo! UserID> <mật khẩu>

in babycute 1a2b3c

Đăng xuất

Out

Xem danh sách bạn online

Get

Xem thêm danh sách bạn online

More

Xem tất cả danh sách bạn bè

Get all

Gửi tin nhắn đến cho bạn khác

To <Yahoo! UserID > <tin nhắn>

Trả lời tin nhắn

<message> và trả lời tin nhắn

Thêm bạn

Add <Yahoo! UserID>

Xóa bạn

Delete <Yahoo! UserID>

Chập nhận lời mời thêm bạn

Y và trả lời tin nhắn