Ymess là ứng dụng Yahoo Messenger tương thích nhắn tin tức thì. Yêu cầu di động có kích hoạt MIDP 2.0 và CLDC 1.0. Không cần proxy hay gateway, Ymess trực tiếp kết nối đến máy chủ Yahoo Messenger.

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java