Truy cập Facebook, Youtube, Myspace Twitter và nhiều hơn nữa! Ứng dụng này gói tất cả chúng thành một vì vậy bạn không cần phải tiếp tục xem để truy cập. Đây chính là ứng dụng mạng xã hội yêu thích nhất của bạn!

ElfYourself by Office Depot

Zombify - Be a Zombie

ZombieBooth 2

Tattoo Photo Editor

Podcast Republic

We TV - Xem Tivi không cần...