- Sử dụng Nick chat trên Yahoo Messegner để đăng nhập và chat - Chat tiếng việt với 2 kiểu gõ telex và mobile.

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java