Yamee v1.3 – chương trình chat trực tuyến như máy tính. Máy phải kết nối mang gprs

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java