- Sử dụng Nick chat trên Yahoo Messegner để đăng nhập và chat - Chat tiếng việt với 2 kiểu gõ telex và mobile.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android