Yamee v1.3 – chương trình chat trực tuyến như máy tính. Máy phải kết nối mang gprs

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android